Home Tazenda A Sa Zente

A Sa Zente

1489

Testi Accori Spartiti Chitara Tazenda A Sa Zente

testo accordi chitarra spartiti Tazenda
Tazenda

tabs chords lyrics

Re
Est s’ora ‘e s’avreschida,
   Sol   La     Re
su ‘eranu incantadu at sa die
Re
ei sa zente si movede
      Sol    La    Re
che abba frisca dae montes de nie
    Re  Sol Re
in su riu falat riende.
    Re  Sol    La
Ei su re ballat sa dansa.
Sol     Re
Canta… a cuncordu!
Sol    La
Canta… s’andira andirò!
    Re
In su mentres s’est bestidu
   Sol     La     Re
su manzanu chin bentu e traschia.
    Re  Sol     Re
Ma su nie ladu est frocchende
   Re  Sol   La
ei su re tancat sa janna.
Sol      Re
Canta… a cuncordu!
Sol    La    Fa#
Canta… s’andira andirò!
Si
Pro sa zente mia su disizzu aìa
        Fa# Mi
de manzanu lughente.
Si      
Custu isettu meu, si lu cheret Deus,
        Fa#  Re
siat ladinu a sa zente!
Cando avreschet cominzat
sa fadiga, siat sole o siat nie,
ca sa zente non lassat
s’isperanzia, gherrende onzi die
in sa vida, colet riende.
Non prus re, muru né janna.
Canta… a cuncordu!
Canta… s’andira andirò!
Pro sa zente mia su disizzu aìa
de manzanu lughente.
Custu isetu meu, si lu cheret Deus,
siat ladinu a sa zente!
A sa zente mia luminosa e bia
su manzanu est naschende.
A sa zente mia luminosa e bia
su manzanu est naschende.
Pro sa zente mia su disizzu aìa
de manzanu lughente.
Custu isetu meu, si lu cheret Deus,
siat ladinu a sa zente!
A sa zente mia luminosa e bia
su manzanu est naschende.